Акан Сери туралы malimet

Акан сери туралы малимет

  • Аан Сер, Ажгт орамсалы аын, нш, композитор.
    Аан сер, Ажгт орамсалы (1843 жылы брыны Ккшетау облысы, лкен осклд маы 1913 жылы, сонда) аын, нш, композитор.
    кесн есм орамса, шешес Жаыл. Аан сер жас кезнен нермен кзге тсп, кейн аынды, ншлк нер кемелденген со алты алаша аты млм сер атанан. уел ауылда, содан со ызылжардаы Ули (Ахметули) молдадан оыан. 16 17 жасынан нер жолына тскен. Шоанны азасына кл айтып, оны Ккшен бигне, тездег кемеге теейд, 40 темрд ылауын осан нерпаз деп баалайды.

    Аан серн брнш йел Жман ызы Бтимадан туан жалыз лы Ыбан (Ыбырайым). Оан Аан сер жазу-сызу йреткен. Бтима лген со, аз кн отасан йелТнл ызы рияаАан серн Хат жаздым ааз алып, алам, сия деген ле арнаан. Аан серн трдей айрылан сйген ызы Атоты. Бл арты аыза айналан оиа. Атоты есм Аан серн шыармаларынан ке орын алды. А кйлек, Аужар, Алтыбасар, ашы жара, Тарипы, Ж-а Атотыа арналан махаббат толаулары. лагерд мерт болуы (80 жылдарды ортасы) да егде тартан Аан серн мр мен шыармашылыында мытылмас оиа болды. Керей Саынайды асындаы аламан бйгеде лагер кс олынан мерт болды. лагер туралы ледернде аынны кл кй, ашу-ыза, кйнш, мт-сезм тебрене жырланан.

    мр соысын крген Аан сер енд: Жасылытан жаманды асып кетт, Бой баып тру арты келсе шама дейд. Ел аралауды сиретп, бойын бауды ойлайды. Жайлауа кшпей, Ыбан екеу ыстауда алады. Дшпандары оны р саа жгртп сек таратады. Бра Аан сер мрден де, нерден де ол збейд. нерд бойа бткен ркп болмас деп арайд ы. Осы тстаы н-ледерн елеулс Баладиша. Бл з тене атастырылан депт, сыпайы ызды нерл ааны адр ттан сйкмд ылыына разы аалы арыздар клден туан н.Download png